test

Yrityksen tuotannonhallinta vaatii järjestelmällistä tekemistä, jotta toiminta pysyy hyvin hallinnassa. Mitä suurempi valikoima ja monitasoisempia tuoterakenteenne ovat, sitä tärkeämmäksi tuotannonohjausjärjestelmän merkitys kasvaa.

Tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksen tehokkaan toimimisen. Tehokkaasti toimivassa tuotannossa kaikille on selvää mitä tulisi tehdä ja milloin. Tuotannon työntekijät ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, työnjohto pystyy reagoimaan nopeasti tarvittavin muutoksiin, ja yrityksen johdolla on reaaliaikainen tieto siitä missä mennään.  

Tuotannonohjausjärjestelmällä tehokkuutta tekemiseen  

Tehokas tuotannonohjaus mahdollistaa yrityksen tuotantoon liittyvien osa-alueiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja nopean reagoinnin mahdollisiin muutoksiin. Tuotannon työntekijöillä on aina tiedossa työlista, josta näkee, mikä työvaihe on seuraavana ja mitä kyseisessä työvaiheessa tulee tehdä. Työnjohto näkee, että työkuorma on jakautunut tasaisesti ja työntekijät tekevät töitään optimaalisesti. Lisäksi johto pystyy seuraamaan muun muassa tuotannon kuormitusta ja kannattavuutta. Tuotannonohjauksen tarkoituksena on ohjata tuotantoa niin, että kaikki sille asetetut laatu-, määrä- ja toimitusaikatavoitteet saavutetaan.  

Oscarin tuotannonohjaus mahdollistaa tuotantopäällikölle töiden kokonaistilanteen ja tuotannon kuormituksen reaaliaikaisen seurannan. Tilatut työt näkyvät tuotannossa työnumeroina, joista työntekijä näkee reaaliajassa työjononsa ja mikäli työjonon järjestystä muutetaan, saa työntekijä siitä tiedon. Järjestelmä kohdistaa työt kuormituspisteille tuotekohtaisten työohjeiden eli työvaiheistuksen perusteella. Tarvittaessa tuotantopäällikkö pääsee porautumaan helposti projektin eri työvaiheille tai materiaaliriveille.  

Tuotannonohjauksemme mahdollistaa tuoterakenteiden muodostamisen tuoteosista. Yleisesti käytetty sovelluskohde tuoterakenteille on esimerkiksi tarjouslaskenta. Tuoteosien perusteella järjestelmä laskee omakustannushinnan sekä kapasiteettitarpeen. Tämän laskelman perusteella myyjä pystyy toimittamaan asiakkaalle tarjouksen tuotteesta, sisältäen myyntihinnan ja toimitusajan.  

Toimintavarmuutta ja laadunvalvontaa tuotannonohjausjärjestelmällä  

Tuotannonohjaus parantaa myös laadunvalvontaa ja toimitusvarmuutta, tilatut tuotteet pystytään lähettämään tilaajalle sovittujen aikataulujen ja määritysten mukaisesti. Toisin sanoen yrityksen asiakaspalvelu paranee. Nykyaikainen tuotannonohjaus palvelee lisäksi yrityksen muita perustoimintoja ja mahdollistaa kokonaisvaltaisesti tehokkaan toiminnan ja tiedonkulun. Suunnitelmallinen tuotannonohjaus tukee nopeaa reagoimista mahdollisiin ongelmatilanteisiin, kuten laiterikkoihin tai sairastumisiin.  

Tuotannonsuunnittelun avulla saadaan pienennettyä yrityksen tuotannon läpimenoaikoja ja sitä kautta saadaan lisää toimitusnopeutta ja -varmuutta. Kannattavuus paranee, kun tuotannon todelliset kustannukset ja kapeikot ovat tiedossa. Tuotannonohjaus ottaa huomioon myydyt kokonaisuudet, käyttää tarvittavia tuotannontekijöitä ja vertaa toteutuneita kustannuksia suunniteltuihin. Järjestelmästä saa tarkkaa jälkilaskentatietoa eri työvaiheista, minkä avulla nähdään, sujuivatko työt suunnitellusti. Tuotannon valmistuttua, voidaan esimerkiksi verrata toteutuneita kustannuksia budjettiin, jolloin nähdään, miten onnistuttiin.  

Oscarissa tuotannonohjauksen lähtökohdat perustetaan kuormitusryhmien ja valmistettavien nimikkeiden perustietojen avulla. Yksittäisen kuormitusryhmän tai koko tuotannon kapasiteettitilannetta voidaan seurata karkeakuormitusgraafissa halutussa aikayksikössä. Kuormitusryhmillä tarkoitetaan tuotannon osa-alueita, joiden kapasiteettia ja työnkuormaa halutaan raportoida ja hallinnoida. Perustietojen pohjalta tuotannonohjaus ajoittaa ja kuormittaa työt sekä suunnitellut materiaalit tarveajankohdat huomioiden. Tuotannon työjonot muodostuvat automaattisesti töiden luontien yhteydessä tai täsmällisen tuotannonsuunnittelun lopputuloksena. Töitä voidaan siirtää jonosta toiseen esimerkiksi visuaalisen hienokuormitustyökalun avulla, jolloin vaikutukset ovat reaaliaikaisia tuotannon lattiatasolle.  

Oscar tuotannonohjaus on osa koko yrityksen toimitusketjua samassa järjestelmässä ja tietokannassa  

Oscarin tuotannonohjauksen toiminnot on suunniteltu erityisesti valmistavan teollisuuden erilaisten tuotantomuotojen hallintaan. Tuotannonohjauksemme tukee hyvin esimerkiksi tilaus- tai varasto-ohjautuvan valmistamistarpeen ohjausta tai projektimaisen kokonaisuuden hallintaa.  

 • Seuraa ja ohjaa tuotannon kuormitusta ja materiaalitarpeita  
 • Priorisoi työjonoja  
 • Laskennalliset valmistumisajat näkyvät heti muutosta tehtäessä, jolloin simulointi onnistuu  
 • Kirjaa työtunteja tai materiaalitapahtumia työnumeroille ja projekteille jälkilaskennan, palkanlaskennan ja laskutuksen perusteeksi  
 • Kuormitusseurannan avulla työnjohto yrityksen johtoa myöten on jatkuvasti selvillä koko yrityksen tilanteesta sekä tarvittaessa jopa yksittäisen työntekijän kuormitustekijöistä  
 • Oscarin työjonokäsittelyn avulla työnjohtaja voi osoittaa töitä eri kuormitusryhmille ja yksittäisille henkilöille sekä muuttaa töiden keskinäistä työjärjestystä  
 • Tuotannonsuunnitteluun tehdyt muutokset näkyvät automaattisesti työntekijöiden työjonoissa  
 • Tarvelaskennan avulla voidaan hankintaehdotusten ja ostotilausten lisäksi luoda automaattisesti työnumeroita valmistettavista nimikkeistä, puolivalmisteista ja osavalmisteista  
 • Gantt-kaavio helpottaa tuotannon kokonaistilanteen hahmottamista ja mahdollistaa muutosten nopean tekemisen  
 • Määritä vaivattomasti myös keskeneräisen tuotannon arvo  
 • Omat värikoodit määriteltävissä töille ja niiden vaiheistukselle  

Tuotannonohjausjärjestelmä tukee koko yrityksen toimintaa

Oscarin järjestelmässä kaikki toimitusketjun osat linkittyvät toisiinsa tarjouksen teosta alkaen. Tilaus kirjataan järjestelmään, joka tekee siitä tuotantotilauksen (=työnumero), järjestelmä laskee työajankäytön ja ilmoittaa tarvittavat elementit, jotka tilataan ja kirjataan ostoiksi, tavaran saapuessa varastosaldot päivittyvät. Tuotannon valmistuttua järjestelmästä tulostetaan lähete ja lähetyksen jälkeen tilaus kirjataan myyntilaskuksi.  

Järjestelmämme nitoo kaiken tämän yhteen, kaikki tarvittava tieto on samassa alustassa prosessista riippumatta, eikä datan siirtoa kannasta toiseen tarvita. Kun tieto liikkuu ja linkittyy sujuvasti, minimoidaan virheiden määrä. Tuotannonohjaus antaa palautteena tiedon toteutuneista materiaali- ja työkustannuksista halutulla rakennetasolla, sekä päivittää valmistuvien tuotteiden myyntikatteessa tai varastonarvossa käytettäviä omakustannehintoja.  

Oscar tuotannonohjausta käytetään tarpeen vaatimalla tavalla eri organisaatiotasoilla. Työjonot ohjaavat tuotannon työjärjestystä ja antavat samalla mahdollisuuden kohdistaa reaaliaikaisesti käytetyn ajan yksilöidylle työlle ja työvaiheelle. Työaikaa voidaan kirjata Oscarissa halutessaan pelkästään tuotannonohjauksen tarpeisiin, mutta mahdollistaa lisäksi työajan keräämisen samalla palkanlaskentaan. Materiaalien keräily voi tapahtua automaattisesti halutussa tuotantovaiheessa, kohdistetun oston vastaanotossa tai manuaalisesti helppokäyttötoiminnoin. Tässä tapauksessa linkitykset varastonhallintaan ja eräseurantaan ovat läpinäkyviä.  

Projektivalmistus käyttää samoja tuotannonohjauksen perustietoja, kuin tilaus- tai varasto-ohjautuva sarjatuotantokin. Keskeisenä erona on tyypillisesti monimutkaisten rakennekokonaisuuksien ja aikataulujen hallinta. Monimutkaiset rakenteet voidaan muodostaa Oscariin integroidusti suunnitteluohjelmistosta. Projektiaikataulun hallintaa helpottaa esimerkiksi Gantt-kaavio. Projektin työ- ja materiaalibudjetti voidaan tallentaa projektitilaukselle, jolloin voimme seurata projektin etenemistä ja kannattavuutta porautuvien BI-raporttien avulla. Oscarin tuotannonohjauksen ja projektinhallinnan kokonaisratkaisu mahdollistaakin sujuvasti yrityksen tuotannon ja projektien ohjaamisen, valmistetaanpa sitten sarjatuotantoa, projektituotantoa, teollisuusautomaatiota tai suoritat suunnitteluprojekteja.  

Mikäli yrityksessänne on minkäänlaista tuotantoa ja edellä olevat asiat kuulostavat yritykseenne soveltuvilta, tuotannonohjausjärjestelmän hankinta on ajankohtaista.  

Usein kysyttyjä kysymyksiä tuotannonohjauksesta

Mitä on tuotannonohjaus?

Tuotannonohjaus on prosessi, joka hallitsee ja ohjaa valmistusprosessin vaiheita, aina suunnittelusta tuotantoon, laadunvalvontaan ja toimitukseen asti. Tuotannonohjaus varmistaa, että kaikki valmistusprosessin vaiheet toimivat saumattomasti yhdessä, jotta tuotteet tai palvelut voidaan tuottaa aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Tuotannonohjauksen tärkeimpiä tehtäviä ovat tuotantosuunnitelmien laadinta, materiaalivirtojen hallinta, kapasiteetin suunnittelu ja resurssien hallinta, tavoitteena saavuttaa laatu ja kustannustehokkuus tuotantoprosessissa.

Mikä on tuotannonohjausjärjestelmä?

Tuotannonohjausjärjestelmät ovat ohjelmistoja, jotka on suunniteltu automatisoimaan ja hallitsemaan tuotannonohjausprosessia. Järjestelmä käyttää reaaliaikaista tietoa tuotannon eri vaiheista, kuten raaka-aineiden saatavuudesta, tuotantoprosessista ja lopputuotteiden varastotilanteesta, jotta tuotantoprosessia voidaan suunnitella ja hallita tehokkaasti. Tuotannonohjausjärjestelmä kattaa yleensä suunnittelun, materiaalinhallinnan, tuotannon ohjauksen, laadunvalvonnan ja toimitusketjun hallinnan. Järjestelmän avulla yritykset voivat seurata valmistusprosessin edistymistä ja tehdä tarvittavia muutoksia nopeasti, mahdollistaen reagoinnin muuttuviin markkinatilanteisiin ja asiakastarpeisiin.

Miten tuotannonohjausjärjestelmä tehostaa liiketoimintaa?

Tuotannonohjausjärjestelmä parantaa tuotannon tehokkuutta, vähentää hävikkiä ja virheitä, tehostaa varastonhallintaa ja optimoi toimitusketjua. Järjestelmän avulla voidaan nopeuttaa toimituksia, parantaa toimitusvarmuutta ja vähentää varastokustannuksia. Virheet vähenevät, saavutetaan tuotteiden parempi laatu ja asiakastyytyväisyys säilyy, kun laatuongelmat ovat tuotannonohjausjärjestelmän myötä mahdollista havaita aiemmin. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja analyysin liiketoimintaprosesseista, mikä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja kehittämään liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Näin ollen tuotannonohjausjärjestelmä on tärkeä kilpailuetu yrityksille, jotka haluavat tehostaa liiketoimintaansa ja pysyä kilpailukykyisinä markkinoilla.

Mitä tarkoitetaan toimitusvarmuudella?

Toimitusvarmuudella tarkoitetaan kykyä toimittaa tuotteita tai palveluita asiakkaille sovitun aikataulun mukaisesti ja vaaditussa määrässä. Hyvä toimitusvarmuus on tärkeä asiakastyytyväisyyden kannalta, sillä se auttaa varmistamaan, että asiakkaat saavat tuotteet tai palvelut tarvitsemassaan aikataulussa ilman viivästyksiä tai muita ongelmia. Toimitusvarmuus on myös tärkeä osa yrityksen kilpailukykyä, sillä se auttaa erottumaan kilpailijoista ja lisäämään asiakasuskollisuutta.

Miten tuotannonohjausjärjestelmä parantaa toimitusvarmuutta?

Tuotannonohjausjärjestelmä auttaa yritystä parantamaan toimitusvarmuutta useilla tavoilla:
 
• Tuotannonohjausjärjestelmä auttaa suunnittelemaan ja koordinoimaan tuotantoprosessia, jolloin varmistutaan siitä, että tarvittavat materiaalit, laitteet ja henkilöstö ovat käytössä tehokkaasti.
• Saat järjestelmästä reaaliaikaista tietoa tuotantoprosessista, mikä mahdollistaa nopean reagointikyvyn muutoksiin ja häiriöihin. Näin varmistutaan, että tuotantoprosessi etenee suunnitellusti ja toimitusvarmuus säilyy.
 • Tuotannonohjausjärjestelmä tarjoaa tietojärjestelmät laadun valvomiseen ja hallintaan. Tuotteiden laatu paranee, kun virheet vähenevät – näin varmistutaan, että tuotteet vastaavat asiakkaiden vaatimuksia.
 • Toimitusketjua on helpompi hallita toiminnanohjausjärjestelmässä, minkä avulla materiaalinhallinta tehostuu ja koordinointi toimittajien kanssa on sujuvaa. Näin minimoidaan viivästyksiä toimitusketjussa.

Mitä on tarvelaskenta?

Tarvelaskenta on prosessi, joka määrittää tarvittavan tuotannon määrän ja aikataulun perustuen asiakkaiden tarpeisiin. Se on tärkeä osa tuotannonsuunnittelua, toimitusketjun ja varastonhallintaa. Hyvä tarvelaskenta auttaa yritystä suunnittelemaan tuotantoa ja varastoja tehokkaasti, minimoi mahdollisuuden ylituotantoon tai loppuunmyyntiin ja varmistaa toimitusketjun sujuvuuden. Tarvelaskennan avulla tuotantoprosessi vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja kysyntään, jolloin tuotteet pysytään toimittamaan oikea-aikaisesti.

Millaisille yrityksille Oscarin tuotannonohjausjärjestelmä soveltuu?

Oscarin tuotannonohjausjärjestelmä soveltuu erityisen hyvin pk- ja keskisuurille yrityksille, joiden päätoimiala on valmistava teollisuus. Järjestelmä on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat parantaa tuotannon tehokkuutta, optimoida toimitusketjuaan ja vähentää manuaalista työtä liiketoimintaprosesseissaan. Oscarin tuotannonohjausjärjestelmä on tehokas ja helppokäyttöinen, se tarjoaa monipuolisia ja tehokkaita ratkaisuja tuotannon suunnitteluun, hallintaan ja seurantaan. Unohtamatta järjestelmän joustavuutta ja skaalattavuutta, mikä mahdollistaa järjestelmän mukautumisen esimerkiksi yrityksen kasvutarpeiden mukaan.

Mitkä ovat Oscarin tuotannonohjausjärjestelmän edut?

Oscarin tuotannonohjausjärjestelmä tarjoaa monia etuja yritykselle, joka haluaa hallita ja optimoida tuotantoprosessiaan. Järjestelmän etuja ovat mm:
Varastonhallinnan automatisointi: Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan varaston tilanteesta, auttaa optimoimaan varastonhallintaa sekä välttämään ylituotantoa, minimoiden varastokustannuksia.
• Tuotannon tehokkuuden paraneminen: Järjestelmä auttaa suunnittelemaan ja seuraamaan tuotantoa. Tuotantoprosessit tehostuvat, hävikki ja virheet tuotannossa vähenevät.
• Toimitusketjun parempi hallinta: Järjestelmä mahdollistaa toimitusketjun hallinnan reaaliaikaisen seurannan avulla, mikä auttaa optimoimaan toimitusketjua ja parantamaan toimitusvarmuutta.
• Kattavat raportointimahdollisuudet: Järjestelmä tarjoaa kattavat raportointi- ja analyysitoiminnot, jotka auttavat yrityksiä seuraamaan ja arvioimaan liiketoimintaansa tarkasti.
• Räätälöitävä kotimainen ratkaisu: Oscar tarjoaa räätälöitävän ratkaisun, jotta yritys voi mukauttaa järjestelmän tarpeidensa mukaan.
Oscarin tuotannonohjausjärjestelmä tarjoaa monia merkittäviä etuja yritykselle, joka haluaa tehostaa tuotantoprosessiaan ja parantaa kilpailukykyään markkinoilla. Järjestelmä mahdollistaa tehokkaan suunnittelun, hallinnan ja seurannan, mikä parantaa yrityksen toimitusvarmuutta ja tuotantoprosessin joustavuutta.

Miten valitsen sopivimman tuotannonohjausjärjestelmän?

Huomioi ainakin seuraavat asiat, kun valitset yrityksellesi sopivaa tuotannonohjausjärjestelmää:
 
• Yrityksesi tarpeet: On tärkeää määritellä tarpeet ja tavoitteet järjestelmähankkeelle ennen kuin valitaan tuotannonohjausjärjestelmä. Näin onnistut valitsemaan järjestelmätoimittajan, joka tukee tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Skaalautuvuus: Mikäli yrityksellä on tulevaisuudentavoitteena kasvu ja mahdollisesti laajentuminen, on tärkeää valita järjestelmä, joka on skaalattavissa yrityksen mukana.
 • Integrointi muihin järjestelmiin: Millaiset integraatiot ovat mahdollisia ja millaisia rajapintoja järjestelmään jo löytyy. On myös hyvä huomioida, että usein integroinnit lisäävät järjestelmän hintaa.
 • Helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys: On tärkeää valita järjestelmä, joka on helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen, jotta käyttöastetta yrityksen sisällä voidaan lisätä.
 • Tuki ja ylläpito: Järjestelmätoimittajan vastuun ei tulisi loppua siihen, kun järjestelmän käyttöönotto on saatu maaliin. Kiinnitä huomiota millaista tukea, ylläpitoa ja apua toimittajalta on mahdollisuus saada käyttöönoton jälkeen.
 • Referenssit ja arvostelut: Jotta voit varmistaa järjestelmän laadun ja tehokkuuden, sekä soveltuvuuden teidän toimialallenne, pyydä järjestelmän toimittajalta muutama asiakasreferenssi ja ole heihin yhteydessä.
 
Arvioi huolellisesti ainakin nämä kohdat valitessasi sopivinta tuotannonohjausjärjestelmää, jotta voit maksimoida järjestelmän tarjoamat hyödyt.