test

Kun tieto ja data eivät pääse liikkumaan sulavasti järjestelmästä toiseen, eikä näin ollen ole henkilöiden saatavilla, syntyy liiketoiminnan kehittämiselle esteitä. Menestyvä yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamisen tueksi liiketoiminta-alustan, joka mahdollistaa tuotannon ja palveluiden tehostamisen ja uudistamisen.

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii usein prosessien eteenpäin viemistä, jolloin on tärkeä, että prosesseja ohjaavat järjestelmät tukevat muutosta. Jotta liiketoiminnan kehittäminen on kannattavaa ja tiedetään, että keskitytään oikeisiin asioihin, tulee päätöksien tukeutua dataan, joka on relevanttia ja luotettavaa.

Datan ymmärrys ja datan lähteiden tunnistaminen korostuvat myös kehitystyötä tehtäessä. Jotta onnistutaan esimerkiksi tehostamaan tuotannon toimintaa, on tiedettävä mitä asioita on mitattava, jotta oikea data saadaan analysoitavaksi.

Liiketoiminnan johtaminen vaatii tuekseen laadukasta dataa

Luulolla johtaminen jää pois, kun tilalle tulee tieto. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtaminen ei perustu arvaukseen tai ”mutu”-tietoon, vaan taustalla on datasta saatu informaatio, joka on jalostettu ymmärrykseksi.

Tiedolla johtaminen vaatii tuekseen luotettavista lähteistä syntyvää laadukasta dataa. Sen tarkoituksena on nimenomaan nojata objektiiviseen tietoon päätöksiä tehtäessä. Kun dataa on saatavilla ja sen sisältö ymmärretään, on usein helpompi tunnistaa perusteltuja toimenpiteitä päätöksentekotilanteessa.

Reaaliaikainen tieto ja toiminnanohjaus auttaa liiketoiminnan johtamisessa

Oscarin liiketoiminta-alusta luo vahvan perustuksen yrityksen menestykselle. Ei enää tiedon keräämistä järjestelmästä toiseen, vaan yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa kannattavan ja tehokkaan toiminnan. Liiketoiminta-alustamme on koko yrityksen toiminnan ydin, jonka avulla eri osastot ja niiden prosessit saadaan yhdistettyä yhdeksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Yrityksen liiketoimintaa ohjataan järjestelmällä, jossa kaikki tieto on samassa paikassa reaaliaikaisena ja näin toiminta on läpinäkyvää koko henkilöstölle. Tällöin esimerkiksi myynnin, varaston ja materiaalihallinnan tiedot ovat hyödynnettävissä henkilökunnan omien tarpeiden mukaan juuri silloin, kun tietoja tarvitaan. Tieto syötetään järjestelmään vain kerran – esimerkiksi verkkokaupan tilaus, joka ohjautuu yhtenäisessä liiketoiminta-alustassa aina varastoon ja taloushallintoon asti, ja yrityksen hankintatarpeet ovat ostajien hyödynnettävissä reaaliajassa.

Tuotannon työkalujen avulla työnjohto ja työntekijät saavat tarvitsemansa tiedon ja dokumentit toisiltaan reaaliajassa, mikä parantaa yrityksen kommunikaatiota. Yrityksen johdolla on aina käytettävissä ajantasainen tieto esimerkiksi tuotteiden kannattavuudesta ja menekistä.

Oscarin tarjoamia ratkaisuja älykkäämpään liiketoiminnan johtamiseen

Oscarin liiketoiminta-alusta tarjoaa erilaisia välineitä yrityksen johtamisen tueksi. Oscarin toiminnanohjaus kattaa erityyppiset raportointitarpeet, antaa luotettavaa tietoa johtamiseen, avustaa yritysviestinnässä sekä parantaa asiakkaan kokemaa laatua, kun voidaan keskittyä oikeiden asioiden johtamiseen. Liiketoiminta-alustalla olevasta datasta tuotetaan informaatiota liiketoiminnan ohjauksen tueksi. Porautuvat raportit muuttuvat ymmärryksen kautta liiketoimintaa tukeviksi päätöksiksi.

Raportointi ja Business Intelligence (BI)

Oscarin toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät vakiona satoja erilaisia raportteja liiketoiminnan eri osa-alueista. Raportteja voidaan muodostaa myös itse ja muokata omien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi erilaiset kojetaulu-/dashboard-näkymät havainnollistavat liiketoimintojen menestystä. Järjestelmä sisältää vakiona valmiit BI-raportit, jotka on todettu hyödyllisiksi suomalaisissa pk-yrityksissä.

 • Kattava määrä erilaisia vakioraportteja valmiina
 • Linkitykset dataan suoraan raporteilta
 • Mahdollisuus tehdä itse omiin tarpeisiin räätälöityjä raportteja
 • BI-raportointi erittäin vaativiin raportointitarpeisiin
 • Raporttien jatkojalostusmahdollisuudet Excelissä

Laadunhallinta

Useissa yrityksissä on nykyisin käytössä jokin laatujärjestelmä, joka vaatii tietyntyyppistä järjestelmällistä laatuun liittyvien tapahtumien raportointia ja seurantaa. Oscarissa laatutapahtumien hallinta on sisäänrakennettu ominaisuus, joka mahdollistaa organisaation kaikkien eri prosessien laatutapahtumien kirjaamisen, seurannan ja raportoinnin halutulla tarkkuudella. Asioihin voidaan puuttua ajoissa, kun laatupoikkeamia seurataan.

 • Kaikki laatuun vaikuttavat tapahtumat yhdessä järjestelmässä
 • Automaattiset linkitykset käsiteltäviin asioihin ja objekteihin
 • Dynaaminen raportointi
 • Laatutapahtumien kustannukset saadaan selville
 • Laatutapahtumien kirjaus helposti, mistä vain prosessin osa-alueesta

Myynnin työkalut

Oscar mahdollistaa myynnin ja asiakkuuksien hallitsemisen kokonaisvaltaisesti aina myyntivihjeestä, sopimuksen- ja kaupanteosta laskutukseen asti. Oscarin ratkaisu auttaa läpivalaisemaan myyntiputken vaiheet ja pureutumaan pintaa syvemmälle.

CRM-järjestelmä tekee myyntiputken hallinnasta mahdollista. Kun järjestelmään merkataan kaikki tapahtumat välittömästi, saadaan reaaliaikainen kuva myyntiputken tilanteesta. Näin päästään ennustamaan ja mittaamaan myynnin onnistumista ajantasaisesti. Mikäli CRM:stä puuttuu paljon tapahtumia, puuttuvat ne myös ennusteesta.

Mitä paremmin tiedämme tuotteiden tulevan myynnin asiakkaittain, sitä paremmin pystymme suunnittelemaan tuotannon resursointia. Myynnin ennustaminen on tärkeää. Ylituotanto voi koitua kalliiksi turhaan käytettyjen resurssien kautta ja alituotanto taas tarkoittaa sitä, että potentiaalinen suurempi myynti menetetään.

 • Liikkuvaan myyntiin suunniteltu helppokäyttöliittymä
 • Asiakkuuksien luokittelu ja segmentointi käytännössä ilman rajoituksia. Tämän avulla markkinointi voi kohdentaa eri luokittelukriteereitä, tarjous- ja tilaustietoja hyödyntäen.
 • Järjestelmä muistuttaa automaattisesti tulevista tapahtumista
 • Tapahtumat näkyvät aktiivisissa tehtävälistoissa ja kalenterinäkymissä, mikä auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa

Oscar Talousosasto® -palvelut

Oscar Talousosasto® tarjoaa kaikki taloudenhallintapalvelut asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Lähtökohtaisesti taloushallinto tilinpäätöksineen hoidetaan suoraan asiakkaan käyttämässä Oscar-tietojärjestelmässä. Tällöin erillisiä tiedonsiirtoja eri ohjelmistojen välillä ei tarvita lainkaan.

Tämä takaa reaaliaikaisen ja laadukkaan tiedon sekä yritysjohdolle että kaikille muille taloustiedon tarvitsijoille. Esimerkiksi myyjä näkee itse asiakkaan saatavatilanteen tarjousta tai myyntitilausta tehdessään, jolloin hän voi arvioida mahdollista luottotappioriskiä. Yhtiön johto voi tarkastella monipuolisilta BI-raporteilta analyysejä liiketoiminnan eri osa-alueista.

 • Taloudenhallintapalvelun tuottaja tuntee yrityksen koko toiminnanohjauksen
 • Katkeamaton kirjausketju aina tositetasolta tuotannon työlle
 • Kaikki tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä
 • Tiedot ovat luotettavia
 • Tiedonsaanti nopeutuu
 • Aikaa ja rahaa säästyy

Liiketoiminta-alustamme mahdollistaa lisäksi verkostomaisen arvonluonnin asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien välillä.

Suunnitteletteko toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoa? Lataa maksuton ERP-vaihtajan opaskirja!

ERP:stä liiketoiminta-alustaan – kokeneet konkarit kertovat

Teos saa sinut pohtimaan, onko nykyinen toiminnanohjausjärjestelmäsi ajan tasalla. Saatko siitä kaiken nykytekniikan mahdollistaman hyödyn vai voisitko jotenkin tehostaa sen käyttöä? Mitkä merkit kertovat että on aika vaihtaa toiminnanohjausjärjestelmää? Teos antaa myös tärkeää tietoa siitä, kuinka valita sopiva järjestelmä yrityksen käyttöön ja mitä asioita yrityksen järjestelmiä vaihdettaessa tulee huomioida, jotta projekti saadaan ongelmitta läpi.